logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Právne predpisy o požiarnej bezpečnosti


V dôsledku zmien a úprav európskej legislatívy o požiarnej bezpečnosti v budovách musia výrobcovia sendvičových panelov spĺňať množstvo nových podmienok a skúšobných metód. Zaviedol sa nový klasifikačný systém zohľadňujúci reakciu na oheň.

Európska norma požiarnej ochrany bola v Českej republike prevzatá ako národná norma ČSN EN 1363-1 a je tak ekvivalentná európskej verzii EN 1363-1:2012.

Česká norma požiarnej ochrany

Norma sa skladá z 3 častí:

  1. Základné požiadavky
  2. Alternatívne a doplnkové postupy
  3. Overenie vlastností pece

STN EN 1363-1 sa zaoberá všeobecnými zásadami požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií vystavených účinkom požiaru. Česká technická norma platí od januára 2013 a nahrádza predchádzajúcu normu ČSN EN 1363-1 z februára 2000.

Základný princíp normy požiarnej ochrany

Ak sú skúšobné postupy a požiadavky spoločné pre všetky skúšobné metódy - teplotnú krivku, potom sú uvedené v tejto skúšobnej norme.

Ak je všeobecný princíp spoločný pre viacero skúšobných metód, ale detaily sa líšia podľa skúšaného prvku (napr. meranie teploty neohrievanej strany), potom je princíp daný touto normou, ale detaily sú uvedené v konkrétnej skúšobnej metóde.

Získané výsledky skúšky sa môžu použiť na podobné prvky alebo varianty skúšaného prvku.

Významné zmeny oproti predchádzajúcej verzii:

  • presná definícia podpornej konštrukcie na inštaláciu skúšobnej vzorky
  • sprísnenie podmienok na úpravu skúšobných vzoriek pred skúškou
  • spresnenie parametrov skúšobného zariadenia na snímanie teploty
  • sprísnenie požiadaviek na medzný stav E - celistvosť na základe - času, počas ktorého je prvok schopný zadržať oheň
  • sprísnenie požiadaviek na posúdenie medzného stavu I (teplota na nezahriatom povrchu)

Ďalšie európske normy požiarnej odolnosti

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií prevzatá do sústavy českých technických noriem:

EN 1364-1 Nenosné prvky - steny

ČSN EN 1364-2 Nenosné prvky - podhľady

ČSN EN 1365-1 Nenosné prvky-steny

ČSN EN 1365-2 Nosné prvky-stropy a strechy

ČSN EN 1365-3 Nosné prvky - nosníky

EN 1365-4 Nosné prvky - stĺpy