logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Požiarna bezpečnosť opláštenia


Protipožiarna ochrana

Požiarna ochrana je dôležitým aspektom pri navrhovaní priemyselných hál. V procese projektovania je mimoriadne dôležitá úzka spolupráca medzi investorom, projektantom a poisťovňami, ktorej výsledkom je návrh účinného a ekonomického riešenia protipožiarnej ochrany montovanej haly.

Požiar aj v súčasnosti predstavuje hrozbu pre majetok, zdravie a ľudské životy. Preto sa pri návrhu a plánovaní haly veľmi dôsledne rieši otázka požiarnej bezpečnosti haly.

Návrh haly zabezpečuje, aby v prípade požiaru nebola na požadovaný čas narušená stabilita konštrukcie haly, aby všetky osoby nachádzajúce sa v hale mohli včas a čo najrýchlejšie opustiť halu, aby bola zabezpečená bezpečnosť zásahových jednotiek hasičov pri hasení požiaru a aby sa požiar nerozšíril na okolité budovy a obmedzilo sa šírenie ohňa a dymu. Okrem toho musí byť zabezpečená funkčnosť dôležitých technologických zariadení na potrebný čas.

Požiarna ochrana je založená predovšetkým na správnom návrhu nosnej konštrukcie haly, ktorú tvoria oceľové stĺpy, oceľové nosníky, strecha haly, strop haly, schodisko a obvodové steny v hale.

K požiarnej bezpečnosti prispieva aj protipožiarne opláštenie a náter oceľovej konštrukcie haly, rôzne špeciálne zariadenia na odvod dymu, podhľady a sprchy.

Šíreniu požiaru v montovanej hale zabraňujú požiarne deliace konštrukcie - napríklad požiarne steny, stropy alebo podhľady, požiarne dvere, brány alebo vodné steny, takzvané požiarne uzávery, obvodové plášte a v neposlednom rade požiarne bezpečnostné zariadenia, ako sú požiarne hlásiče, hasiace prístroje a zariadenia na odvod dymu. Ľudské životy sú pri riešení požiarnej bezpečnosti prioritou, preto je mimoriadne dôležitá včasná evakuácia osôb. Únikové chodby a priestory musia byť navrhnuté tak, aby každý včas unikol pred požiarom a aby tieto priestory boli bezpečne chránené pred inými priestormi, v ktorých by sa požiar mohol ľahšie rozšíriť. Tieto priestory musia byť primerane vybavené protipožiarnou technikou - napríklad vetraním, núdzovým osvetlením, požiarnymi klapkami, evakuačnými výťahmi, rozhlasovými systémami, núdzovým napájaním požiarno-bezpečnostných zariadení a konštrukciou obvodových stien, aby sa zabránilo šíreniu požiaru.

Pri výstavbe budovy projekt rieši najmä dodržanie stanovených a požadovaných odstupových vzdialeností od susedných budov a objektov, správne určenie vlastností obvodového plášťa z hľadiska požiarnej bezpečnosti, možnosť inštalácie požiarnych deliacich stien a zabránenie šírenia požiaru cez obvodové steny. Montované haly musia byť z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnuté tak, aby mal hasičský zbor ľahký prístup a príjazd do haly, aby bola hala dostatočne vybavená požiarno-bezpečnostnými zariadeniami - požiarnymi rebríkmi, lávkami, hydrantmi, požiarnou vodou, požiarnymi výťahmi a osvetlením.

Sendvičové panely a požiar

Vysokokvalitné panely Kingspan prechádzajú neustálym vývojom, výskumom a inováciami, najmä v oblasti zlepšovania požiarnej ochrany. Na základe nedávneho výskumu spoločnosti Kingspan sa preukázalo, že sendvičové panely sú samozhášacie. Pri požiari sa poškodia, ale následne sa po požiari samy uhasia. Vo vnútri panelov sa vytvorí zuhoľnatená vrstva, ktorá zabráni prenikaniu kyslíka a šíreniu požiaru.
Jadro panelov sa neroztaví, nezadymí sa, a preto nemôže spôsobiť vznik ďalšieho ohňa a ďalší požiar.

Panely s penou IPN

Sendvičové panely so systémom Isophenic obsahujú izolačný polyizokyanurátový materiál, ktorý je vyrobený podľa jedinečného zloženia spoločnosti Kingspan a zaručuje vysokú požiarnu odolnosť opláštenia haly. Tento systém je uznávaný poisťovňami pre svoje vynikajúce protipožiarne vlastnosti. Veľkou výhodou tohto systému je, že pri požiari uniká oveľa menej toxického dymu ako pri iných materiáloch.

Systém Firesafe spoločnosti Kingspan

Systém Firesafe poskytuje vhodné riešenie protipožiarnej ochrany pre opláštenie montovaných oceľových hál. Polyuretánové jadro nešíri oheň, je samozhášavé a pri požiari uvoľňuje minimálne množstvo toxického dymu. Panely systému Firesafe spĺňajú prísne požiadavky poisťovní a bezpečnostné predpisy EÚ na protipožiarnu ochranu montovaných hál.