logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Energetická úspora opláštenia


Izolácia opláštenia haly

Opláštenie hál zo sendvičových panelov je veľkou úsporou energie. Priemyselné oceľové haly, podobne ako obytné budovy, sa v našich podmienkach musia väčšinu roka vykurovať, čo prináša nemalé náklady na prevádzku budovy.

V prípade obytných budov sa vyžaduje príjemná vnútorná teplota na základe tzv. energetického certifikátu pre obytné budovy podľa zákona č. 406/2000 Z. z. o hospodárení s energiou, ktorý sa zaoberá efektívnosťou využitia energie pri spotrebe tepla v budovách. Oceľové haly sú riešené energetickými pásmi pre budovy v priemyselnom sektore. Požadované vnútorné teploty rieši najmä stavebný zákon a zákonník práce. Chladiarenské a mraziarenské haly rieši norma ČSN 14 8102 - Tepelná izolácia chladiarenských a mraziarenských hál.

Pre montované haly je smerodajný Stavebný zákon, podľa ktorého sa pri všetkých stavbách vrátane oceľových hál musia používať také konštrukcie a materiály, ktoré zabezpečujú maximálnu úsporu energie, tepelnú ochranu, stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienu, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia počas celej životnosti stavby. Okrem toho sa musia dôkladne testovať vlastnosti použitých materiálov. Naša spoločnosť preto kladie veľký dôraz na výber vhodných dodávateľov všetkých komponentov pre montované haly, aby hala spĺňala najprísnejšie požiadavky na kvalitu.

Legislatíva týkajúca sa úspory energie v priemyselných budovách

Na základe smerníc EÚ sa v posledných rokoch kladie značný dôraz na znižovanie spotreby energie v priemyselných budovách. Smernica vychádza z prijatého Kjótskeho protokolu z roku 1997, ktorého cieľom je znížiť emisie spôsobené skleníkovým efektom.

Tieto smernice viedli k sprísneniu požiadaviek na energetickú hospodárnosť priemyselných hál, rekonštruovaných budov a iných stavieb. Pre každú predanú budovu sa predkladá certifikát energetickej hospodárnosti, kontroluje sa spoľahlivosť klimatizačných a vykurovacích zariadení a vypočítava sa energetická hospodárnosť budov.

"Hlavným cieľom európskeho úsilia je znížiť spotrebu energie."

Tepelná izolácia - základná vlastnosť oceľových budov

Naša spoločnosť UNIHAL si zakladá na kvalite systémov opláštenia hál a získava vysokokvalitné panely od spoločnosti Kingspan, ktorá je výrobcom stenových a strešných sendvičových panelov a spĺňa najprísnejšie európske smernice riešiace energetickú hospodárnosť priemyselných budov, elimináciu tepelných mostov, vzduchotesnosť a izoláciu. Opláštenie oceľových hál z týchto panelov výrazne šetrí energiu a udržiava požadovanú vnútornú teplotu v montovanej hale, čím sa dosahuje príjemná vnútorná mikroklíma v hale a minimalizujú sa náklady na vykurovanie alebo klimatizáciu haly.

Tepelno-technické hodnoty opláštenia haly sa udávajú pomocou tzv. súčiniteľa prechodu tepla U, ktorý vyjadruje, koľko tepla unikne cez konštrukciu s plochou 1 m2 pri rozdiele teplôt jej povrchov 1 K a udáva sa vo W/m2K. Pri opláštení je rozhodujúca aj najnižšia vnútorná povrchová teplota konštrukcie, množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii a spotreba tepla budovy haly.

"Najlepšia tepelná izolácia budovy je základnou charakteristikou montovaných hál."