logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Nosnosť opláštenia haly


Výstavba systému opláštenia haly

Sendvičové panely na opláštenie montovaných hál pozostávajú z pevného polyuretánového jadra pokrytého pozinkovaným oceľovým plechom. Izolačné jadro sa v priebehu rokov pomaly napína v závislosti od zaťaženia panelu. Deformácia sendvičových panelov je výraznejšia, najmä v prípade strešných sendvičových panelov, ako v prípade stenových sendvičových panelov. Strešné sendvičové panely sú viac zaťažené hmotnosťou snehu a hmotnosťou samotného panelu. Stenové sendvičové panely na opláštenie hál nie sú tak zaťažené, a preto nedochádza k takému tečeniu jadra, ktoré sa prejavuje znížením šmykovej pružnosti izolačného jadra.

Predpisy pre navrhovanie opláštenia hál

Návrh montovanej haly vychádza z predpísaných noriem na navrhovanie oceľových opláštení hál: STN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštrukcií, STN 73 1401 Navrhovanie oceľových konštrukcií, STN 73 1901 Navrhovanie striech, STN 73 3610 Klampiarske konštrukcie a STN P ENV 1993-1-3 Navrhovanie oceľových konštrukcií. Návrh a statika oceľových hál rieši pri návrhu oceľovej konštrukcie najmä zaťaženie strechy montovaných hál snehom a zaťaženie stien oceľových hál vetrom. Zaťaženia ovplyvňujú aj vonkajšie a vnútorné teploty a ich zmeny počas roka a s tým súvisiace farebné riešenie opláštenia montovaných hál.

Opláštenie haly je navrhnuté tak, aby bezpečne prenášalo zaťaženie na hlavnú oceľovú konštrukciu haly. Sendvičový panelový plášť haly je navrhnutý ako konštrukčne jednotný celok, pričom krycie dosky prenášajú ohybový moment a PUR jadro odoláva šmykovým silám. Pri návrhu sa musí zohľadniť, že mechanické vlastnosti jadra sa v priebehu rokov menia, čo sa prejavuje určitou deformáciou pri zaťažení a prerozdelením síl v čase.

Návrh určuje únosnosť panelov na základe výpočtov a vychádza z predbežných európskych odporúčaní na navrhovanie sendvičových izolačných panelov a európskych odporúčaní pre sendvičové panely a normy EN 14509 na výrobu a navrhovanie sendvičových panelov. Na základe týchto noriem sa určujú medzné stavy nosnosti panelov. Pri návrhu haly sa zohľadňujú najmä účinky snehu, vetra, teploty a tečenia počas pôsobenia zaťaženia a na základe týchto účinkov sa vyberá vhodný typ panelu a oceľovej konštrukcie na upevnenie panelu tak, aby opláštenie dobre prenášalo zaťaženie. Únosnosť panelu ovplyvňuje aj hrúbka sendvičového panelu, trieda, farba krycích dosiek, profil dosiek a typ sendvičového panelu. V prípade zvolenej oceľovej konštrukcie s vypočítanou vzdialenosťou priečnikov a väzníkov sa musí sendvičový panel na opláštenie vybrať tak, aby bol dostatočne pevný a tuhý pre zvolené parametre. Podobne sa musí podľa návrhu zvoliť vhodný typ a počet spojovacích prvkov na upevnenie plášťa haly.