logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Príprava staveniska

Príprava staveniska na montáž oceľovej haly

Správne pripravené stavenisko zabezpečí jednoduchú manipuláciu so stavebnými strojmi, rýchlejšiu montáž a hospodárnejšiu výstavbu celej montovanej haly.

Dôležitý je najmä správne zhutnený povrch z kameniva (180 mm) v hĺbke do -200 mm pod +/-O.

Zle pripravené stavenisko obmedzí alebo úplne znemožní pohyb manipulačnej techniky, ktorá si vyžaduje 3 metre okolo celej haly a zhutnený povrch z betónového recyklátu.

Investor musí zabezpečiť dostatok priestoru na uskladnenie stavebného materiálu a povrch staveniska musí byť schopný zvládnuť veľkú hmotnosť stavebnej techniky.

Stavbou sa rozumie súbor stavebných prác vrátane dodávok stavebných materiálov a dielcov, uskutočňovaných spravidla na jednom mieste v súvislom časovom úseku, ktorých účelom je vybudovanie nových základných prostriedkov, ktoré ako celok majú plniť samostatnú technicko-hospodársku alebo sociálnu funkciu (zákon č. 183/2006 Z. z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov).

Pri výstavbe montovanej haly alebo inej hornej stavby je potrebné riadne zriadiť stavenisko podľa NV 591/2006 sb a pripraviť stavbu tak, aby práce na hornej stavbe, t. j. nad základovou doskou, mohli byť vykonávané hospodárne a bez rizika úrazu, kde je všetko dané z hľadiska dodržiavania BOZP § 6 NV 591/2006 sb, podľa zákona. Počas výstavby montovanej haly koordinátor BOZP kontroluje dodržiavanie podmienok podľa § 8 NV 591/2006 sb. a v prípade ich nedodržania ukladá zhotoviteľovi alebo generálnemu dodávateľovi pokuty.

Preto pri výstavbe oceľovej haly je potrebná súčinnosť objednávateľa pri zabezpečení dodávky objektov Unihal s.r.o., súčinnosť objednávateľa (stavebníka) pri príprave spodnej stavby, zabezpečení stavebnej pripravenosti spodnej stavby, zariadenie staveniska, poskytnutie súčinnosti pri montáži haly, ak nie je možné pripraviť stavenisko podľa SoD, zabezpečenie prístupovej cesty na stavenisko a ďalšia súčinnosť objednávateľa. Úplný rozsah potrebnej súčinnosti objednávateľa je uvedený v SoD Články súčinnosti Objednávateľa, ktoré môžu byť so zhotoviteľom bližšie špecifikované v Zmluve o dielo a ich dodatkoch.

Povinnosti a zodpovednosť osôb pri príprave a realizácii stavby určuje pre stavebníka (investora) § 152 stavebného zákona č. 183/2006 Z. z. Stavebník je povinný zabezpečiť riadnu prípravu a realizáciu stavby; táto povinnosť sa vzťahuje aj na terénne úpravy a zariadenia. Pritom musí prihliadať najmä na ochranu života, zdravia osôb alebo zvierat, ochranu životného prostredia a majetku a na ohľaduplnosť voči okoliu. Tieto povinnosti sa vzťahujú aj na stavby a zmeny stavieb, ktoré si nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie, alebo na iné podobné projekty, ako je napríklad umiestnenie reklamného zariadenia. Nie je tomu inak ani pri výstavbe, kde sa stavba realizuje tzv. svojpomocne a kde je stavebník zároveň povinný uviesť priestorovú polohu stavby do súladu s overenou projektovou dokumentáciou. Stavebník je povinný v dostatočnom predstihu pred začatím prác na stavbách vyňatých z povoľovania informovať osoby, ktorých sa práce priamo dotýkajú.