logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Projekcia montovanej haly


Výpočet ceny v hale

Prvým krokom je výpočet ceny haly na základe predbežného technického riešenia požadovanej montovanej haly. Správna kalkulácia je podmienená vyplnením potrebných údajov vo formulári žiadosti.

Najdôležitejšie parametre pre stanovenie ceny haly sú:

 • Rozmery haly (šírka, dĺžka, odkvapová výška alebo svetlá výška)
 • Klimatické podmienky, ako je zaťaženie snehom a poveternostné podmienky - zisťujeme podľa mapy zaťaženia snehom vydanej Českým hydrometeorologickým ústavom
 • Účel použitia haly
 • Počet a veľkosť okien, dverí, vrát, svetlíkov
 • Typ a hrúbka izolácie - zateplená alebo nezateplená hala
 • Estetické požiadavky na halu

Na základe týchto parametrov sa vypočíta prvá cenová ponuka a určí sa rozloženie a typ oceľových profilov, strešných oceľových väzníkov alebo bočných oceľových stojok a v neposlednom rade typ opláštenia.

Projekčné práce na halách

3D modelovací program Tecla Structures

Ak to nie je potrebné skôr, po podpise zmluvy sa nakreslia rezy haly, pôdorysy a pohľady na halu alebo aj vizualizácia haly. Okrem toho sa nakreslí podklad pre výrobnú dokumentáciu v modernom 3D modelovacom programe TEKLA Structures. Tento program dokáže rýchlo a spoľahlivo vytvoriť presné podklady pre bezchybnú výrobu a montáž oceľovej konštrukcie. Každá zmena sa automaticky aktualizuje vo všetkých ostatných súvisiacich procesoch a výstupoch. Program TEKLA Structures dokáže presne vypočítať hmotnosť konštrukcie a jednotlivých častí konštrukcie vrátane povlakovej plochy. Tento pokročilý program na modelovanie konštrukcií tak umožňuje efektívnu kontrolu presnosti celého procesu výroby a montáže haly a minimalizuje straty alebo škody spôsobené ľudskou chybou.

Statika oceľovej konštrukcie

Statika oceľovej konštrukcie udáva, koľko konkrétny oceľový profil unesie pri danom požadovanom zaťažení, a určuje návrhovú nosnosť profilu. Statik dokáže optimalizovať usporiadanie oceľovej konštrukcie tak, aby bola konštrukcia hospodárna a dobre konštrukčne nadimenzovaná.

Statické výpočty autorizovaného stavebného inžiniera sú vypočítané na základe platných eurokódov a snehových oblastí. Na výpočet sa používa program Ocel alebo Nexis, v ktorom sa prierez alebo časť posúdi podľa normy EN 1993-1-1.

Snehové plochy v Českej republike podľa údajov Českého národného štatistického ústavu: (v kPa - 100 kg snehu/m2)

 • 0,7 kPa - Praha, Južná Morava
 • 1,0kPa - Južné Čechy, Stredná Morava
 • 1,5 kPa - Vysočina, Ostrava, Děčín
 • 2,0kPa - Vysočina, Šumperk
 • 2,5kPa - Liberec, Hlinsko
 • 3,0kPa - podhorie Krkonôš, Šumava, Jeseníky, Beskydy, Krušné hory
 • 4,0kPa - Krkonoše, Krušné hory, Šumava, Beskydy, Jeseníky
 • >4,0kPa - Krkonoše, Krušné hory, Šumava, Beskydy, Jeseníky

Snehová mapa - môžete nájsť svoju polohu

Vysvetlivky: 0,7 kPa = 70 kg/m2

Účinky vetra majú významný vplyv aj na statiku oceľovej konštrukcie, čím vyššia hala, tým vyššie tlaky a sanie.

Na navrhovanie hál sa používajú tieto normy

EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhovania konštrukcií

EN 1991: Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií

EN 1992 Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií

EN 206-1 Betón - Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda

EN 13670-1 Vykonávanie betónových konštrukcií - Časť 1: Všeobecné ustanovenia

Bezpečnosť na stavenisku sa riadi:

NV 362/2005 Z. z.

NV 591/2006 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

Nariadenie vlády 93/2012 Z. z. o ochrane zdravia pri práci

viac o spoľahlivosti oceľových konštrukcií