logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Výstavba haly od A po Z

Pridané 04.05.2015
 1. Spracovanie plánu výstavby montovanej haly
 2. Pred začatím výstavby
 3. Návrh haly
 4. Získanie stavebného povolenia na výstavbu haly
 5. Realizácia haly
 6. Dokončenie montovanej haly
 7. Skúšobná prevádzka v hale - záruky
 8. Údržba haly
 9. Archivácia dokumentov

1. Vypracovanie KONŠTRUKČNÉHO PLÁNU pre montovanú halu

Najprv si objasníme myšlienky, ktoré nás vedú k realizácii stavebného zámeru pre novú stavbu - montovanú halu.

 • Potrebujeme nevyhnutne novú budovu, neexistuje iné riešenie? Rekonštrukcia, reorganizácia procesov, nadstavba, prístavba, prenájom?
 • Máme možnosť získať vhodný pozemok alebo ho vlastníme?
 • Je tento pozemok zahrnutý na výstavbu budovy - haly v územnom pláne mesta alebo obce?
 • Má pozemok nejaké obmedzenia? Výška budovy, veľkosť, hluk, emisie, nákladná doprava atď.
 • Má tento pozemok napojenie na cesty a inžinierske siete v požadovanom rozmere?
 • Existuje predpoklad, že všetci susedia budú s výstavbou súhlasiť?
 • Mohol by realizovaný projekt spĺňať kritériá všetkých dotačných titulov? Napr. pre rok 2015 OPPIK - Operačný program Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, vrátane podprogramov inovácie a úspory energie.

2. PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY

Umiestnenie montovanej haly na pozemku je dôležité najmä z troch hľadísk: funkčnosť a obslužnosť haly, estetické hľadisko a sklon - charakter terénu.

Geologický prieskum nám poskytne informácie o možnosti zriadenia haly a tiež o hydrogeologických podmienkach pozemku.

Na základe vyhodnotenia predchádzajúcich dvoch bodov môžeme začať plánovať samotnú stavbu - halu.Prvotnými vstupnými informáciami sú najmä: charakter výroby - prevádzky, požadovaná výška a šírka haly, hlavné materiálové a dopravné toky, zdvíhacie a dopravné mechanizmy, rozmery požadovaných brán a vrát a ich napojenie na vnútorné a vonkajšie komunikácie, hrubý návrh prirodzeného osvetlenia - okná, osvetlenie stien, osvetlenie strechy, prípadne hrebeňové svetlíky.

Po navrhnutí rozmerov budovy zvážime a prípadne prekonzultujeme tvar haly alebo jej prístavby, typ vonkajšieho a strešného plášťa, zateplenie a zameriame sa aj na farebné riešenie celej budovy. Farebné riešenia a kontrasty vo farbe stien, strechy, okien a dverí môžu výrazne ovplyvniť celkový dojem z budovy - haly, a tým zvýšiť "imidž" celej firmy voči klientom - zákazníkom.

Posledným bodom predprojektovej prípravy je hrubá predstava o celkovom estetickom dotvorení novostavby haly - celého areálu doplnením zelene, stromov, chodníkov, parkovísk a pod.

3. návrh haly

Odporúča sa uskutočniť interné výberové konanie na projektanta stavby, kde hlavnými kritériami môžu byť kvalita, referencie, termín dodania kompletných výkresov a cena.

Na uľahčenie komunikácie medzi investorom a projektantom sa osvedčilo mať odborného konzultanta, ktorý rieši odborné a finančné záležitosti a "dohliada" na projektanta, aby pracoval výlučne v záujme investora - zadávateľa projektu. Konzultant môže tiež vybavovať stavebné povolenia a počas výstavby môže pôsobiť ako stavebný dozor investora.

Do projektu haly sa zapracujú všetky známe pripomienky z predchádzajúcich rokovaní a plány, aby sa zabezpečilo, že podrobný projekt bude obsahovať všetky parametre požadované investorom - zadávateľom projektu.

Projektová dokumentácia môže byť vyhotovená v dvoch stupňoch - pre stavebné povolenie a ako podrobná projektová dokumentácia.

4. VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA na výstavbu haly

V súvislosti so zákonom č. 350/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2006 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy, pristúpilo MŽP SR v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku k legislatívnym zmenám týchto vykonávacích vyhlášok:

 • a/ vyhláška č. 499/2006 Z. z. o dokumentácii stavieb,
 • b/ vyhlášky č. 501/2006 Z. z. o všeobecných požiadavkách na využívanie územia v znení neskorších predpisov,
 • c/ vyhláška č. 503/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona o územnom konaní, verejnoprávnej zmluve a územnom opatrení. Zásadnou zmenou, ktorú návrh prináša, je rozšírenie vyhlášky č. 503/2006 Z. z. o celý obsah vyhlášky č. 526/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vo veciach stavebného poriadku vrátane tlačív žiadostí. Zároveň sa navrhuje zrušenie vyhlášky č. 526/2006 Z. z.

Pri vybavovaní stavebného povolenia na montovanú halu je potrebné rešpektovať zmeny v uvedených predpisoch a vyhláške a mať na zreteli lehotu na vyjadrenie dotknutých orgánov k žiadostiam, ktorá je 30 dní.

5. REALIZÁCIA HALY

Po získaní súhlasu miestneho stavebného úradu sa môžu začať samotné stavebné práce na oceľovej hale.

Pred vydaním stavebného povolenia však možno vykonať prípravné práce - prekládky inžinierskych sietí (po súhlase vlastníkov a prevádzkovateľov inžinierskych sietí) a hrubé terénne úpravy. Niekedy sa názory stavebných úradov na rozsah prípravných prác líšia, preto je vhodné vopred sa poradiť s miestne a vecne príslušným stavebným úradom.

Na kontrolu rozsahu, kvality a nákladov stavebných prác je vhodné zamestnať stavebný dozor, ktorý bude tieto záležitosti "sledovať" a priebežne kontrolovať, zúčastňovať sa kontrolných dní, zapisovať rozhodujúce skutočnosti do stavebného denníka a v prípade potreby tieto skutočnosti potvrdzovať. Ide najmä o odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, prevzatie oceľovej výstuže do betónu, prevzatie dokončenia stavebných celkov, prípadne potvrdenie oprávnených naviac prác a ich ocenenie a pod.

6. Dokončenie montovanej haly

Počas výstavby stavebný dozor investora (ďalej len TDI) zhromažďuje od dodávateľov a zhotoviteľov doklady - certifikáty na dodané a použité výrobky a materiály, prípadne vyhlásenia o zhode na zahraničné dodávky. Certifikáty sa vyžadujú aj napr. na lešenie.

TDI preberá aj kópie stavebných denníkov, prípadne denníkov, ak si stavebné denníky vedú jednotliví dodávatelia samostatne.

Pred dokončením sa kontrolujú aj predtým vykonané práce, či nedošlo k zmene tvaru, štruktúry alebo farby jednotlivých materiálov a konštrukcií. Využíva sa pritom prítomnosť zhotoviteľov na stavbe na odstránenie prípadných chýb a nedostatkov.

Financovanie výstavby haly je zvyčajne založené na zálohách, ktoré objednávateľ poskytuje zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom. Výška záloh by mala približne zodpovedať vykonaným prácam alebo dodaným materiálom.

Dokončená stavba sa odovzdáva objednávateľovi odovzdaním, ktoré sa dokladuje osobitným protokolom podpísaným zmluvnými stranami a TDI.

Po odovzdaní stavby objednávateľovi požiada miestne príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Až po vydaní právoplatného Kolaudačného rozhodnutia môže objednávateľ, teraz už vlastník diela, požiadať o zápis do katastra nehnuteľností.

7. Skúšobná prevádzka v hale - záruky

Počas skúšobnej prevádzky a záručnej lehoty sa skontrolujú predtým vykonané práce v hale, podobne ako práce vykonané pred dokončením, či nedošlo k zmene tvaru, štruktúry alebo farby jednotlivých materiálov a vykonanej konštrukcie. Kontroluje sa aj funkčnosť vykurovacieho a filtračno-vetracieho systému, vodotesnosť izolácie strechy, tesnosť a funkčnosť okien, dverí a strešných okien atď.

8. Údržba hál - umývanie a čistenie oceľových hál

 • Opláštenie stien

Umývanie a údržba všetkých typov vonkajších plášťov budov sa môže štandardne vykonávať pomocou rebríkov a plošín a v exponovaných prípadoch aj pomocou horolezeckej techniky.

Samotné čistenie sa vykonáva pomocou vysokotlakového čistiaceho zariadenia, napr. od spoločnosti KARCHER, pričom vysokú kvalitu možno dosiahnuť správnym nastavením teploty a prietoku vody, použitej trysky a prídavných zariadení. V prípade silného znečistenia sa môžu použiť chemické prípravky, ktoré sú prirodzene rozložiteľné, a preto nehrozí riziko znečistenia životného prostredia. Napriek tomu sa chemické prípravky používajú len v minimálnej miere. Umývanie a čistenie sa logicky vykonáva zhora nadol tak, aby znečistená voda stekala smerom nadol. Sklon dýzy musí byť vždy nasmerovaný tak, aby nestekala do okien alebo obloženia stien. To platí najmä pre kazetové obklady a panelové obklady umiestnené vodorovne.

 • Strecha haly

Strešný plášť na oceľových halách sa zvyčajne vyrába buď z panelov vyplnených polyuretánovou penou, alebo ako klasický skladaný sendvič s minerálnou vlnou. Vrchný plášť tvoria trapézové profily alebo profily imitujúce klasickú hlinenú krytinu rôznych farieb a tvarov. Renomovaný výrobca a náš dodávateľ strešných panelov a plechov RUUKKI z kvalitnej fínskej ocele s povrchovou úpravou, ktorý na svoje výrobky poskytuje technickú záruku 30 - 50 rokov, odporúča nasledovný postup údržby strešnej krytiny a odkvapov:

Bezprostredne po montáži strešného plášťa by sa mali zo strechy a odkvapových systémov odstrániť všetky voľné predmety, ako sú prebytočný spojovací materiál, kúsky strešnej krytiny, triesky a úlomky z vŕtania a iné kovové častice.

Na zabezpečenie optimálnej funkčnosti a dlhej životnosti strechy by ste mali pravidelne kontrolovať jej stav. Ak zistíte akékoľvek poškodenie povrchovej úpravy, mali by ste ho okamžite opraviť. Zabezpečíte tak dlhú životnosť vašej strechy.

Sneh sa na strechu zvyčajne neprilepí a jeho hmotnosť neprekročí nosnosť strechy. Ak je však potrebné sneh zo strechy odstrániť, odporúča sa ponechať na streche vrstvu približne 100 mm, aby sa pri odstraňovaní snehu nepoškodila strecha.

Vizuálna kontrola panelov a strešných plechov

Vizuálna kontrola povrchov sa zvyčajne vykonáva každý rok v rámci bežnej kontroly. Dôkladná kontrola by sa potom mala vykonať každých 5 rokov po inštalácii strešného plášťa. Potom je optimálne kontrolovať povrch strechy najneskôr každé dva roky.

Kontrola skrutiek a spojovacích prvkov

Skontrolujte, či všetky spojovacie prvky držia na svojom mieste a nie sú skorodované. Poškodený alebo uvoľnený spojovací materiál môže spôsobiť zatekanie vody, koróziu alebo dokonca deformáciu konštrukcie. Ak je spoj poškodený, treba ho bezodkladne opraviť alebo nahradiť pevnejším spojom.

Skontrolujte povrchovú úpravu

Pri kontrole povrchovej úpravy sa kontroluje farebná stálosť a celkový povrch strešného plášťa. Skontrolovať sa musí aj strešný žľab a okraje odkvapových systémov. Bubliny, odlupovanie povrchovej úpravy, nerovnomerné blednutie farby a praskliny alebo škrabance naznačujú, že povrchová úprava nutne potrebuje odbornú opravu.

Čistenie odkvapových systémov

Interval čistenia prefabrikovaných odkvapových systémov pre prístrešky je vo všeobecnosti jeden rok. Ak hrozí riziko napadania lístia a nečistôt, odporúča sa kontrola dvakrát ročne - vždy pred a po zime. Upchaté alebo len silne znečistené odkvapové systémy môžu zadržiavať zvýšenú vlhkosť, a preto môžu skorodovať alebo zamrznúť.

Dážď sa zvyčajne postará o to, aby sa natretá strešná krytina a odkvapy udržiavali v čistote ako zvyčajne. Mechanické nečistoty, ako je lístie, prach, popol, mach, by sa však mali zo strechy, žľabov a odkvapových systémov raz ročne mechanicky odstrániť.

Čistenie strechy montovanej haly

Ku korózii dochádza tam, kde je špina a vlhkosť, pretože povrch pod špinou je vždy vlhký. Špinavá strecha haly kazí aj vizuálny dojem a imidž spoločnosti.

Na čistenie povrchovej úpravy sa odporúča použiť mäkkú kefu a vodu alebo tlakovú vodu. Odolné nečistoty sa odstraňujú pomocou čistiaceho prostriedku vhodného pre povrch s danou farebnou úpravou.

Upozorňujeme, že nevhodné alebo drsné čistiace prostriedky môžu poškodiť nielen povrchovú úpravu farby, ale aj oceľový plech.

Opravy náterov a údržba žľabov

Opravujeme aj drobné škrabance a poškodenia. Aj malé defekty môžu mať za následok veľké poškodenie alebo koróziu. Pri opravách je nevyhnutné používať len farby vhodné pre konkrétnu opravovanú povrchovú úpravu.

Pri ručných opravách používame čo najmenšie štetce. Ak je poškodená jedna vrstva farby, postačí aj jedna vrstva farby. Ak je poškodenie hlbšie - zasahuje až do vrstvy zinku, je potrebné naniesť dve vrstvy farby. Druhá vrstva sa nanáša po riadnom zaschnutí prvej vrstvy.

V záhyboch a na okrajoch žľabov sa môže vyskytnúť korózia. Je to častejšie pri strechách s nízkym sklonom. Vzniku korózie môžete zabrániť tak, že po montáži strechy natriete okraje odkvapov. Z tohto dôvodu je tiež zakázané rezanie alebo rezanie plechových častí brúsením reznými kotúčmi. Brúsenie pozinkovaného a lakovaného plechu môže vytvoriť galvanické články, ktoré časom vedú ku korózii hrán. Z tohto dôvodu sa plech reže.

Prelakovanie povrchovej úpravy strechy

Ak uvažujete o prelakovaní celého povrchu strechy, musíte najprv skontrolovať, či strecha prístrešku a jej nosná konštrukcia nie je na žiadnom mieste vážne poškodená a či pôvodný náter na základnej vrstve dobre drží. Ak zistíte výrazné poškodenie alebo ak je povrchová úprava nepravidelne strapcovitá či vyblednutá, konzultujte celý proces s odborníkom a spoločne navrhnite najvhodnejší a najefektívnejší postup pri realizácii plánu obnovy náteru.

Koniec životnosti náteru, t. j. čas, kedy by sa mal na strechu naniesť nový náter, sa nedá taxatívne určiť, pretože ho ovplyvňuje mnoho faktorov. Je to samotná farba a typ náteru, výškové - poveternostné podmienky, tvar a sklon strechy, spôsob konštrukcie a montáže. Najhoršie podmienky majú povrchové úpravy na slnečnej južnej strane strechy, najmä ak je strecha haly tmavej farby.

9. Archivácia dokumentov

V súlade s ustanoveniami § 125 stavebného zákona je stavebník povinný uchovávať projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia montovanej haly po celú dobu výstavby. Ďalšie kópie projektovej dokumentácie sa uchovávajú v archíve príslušného stavebného úradu, prípadne príslušnej obce.

Z praktického hľadiska treba dbať aj na úplnosť archivovanej dokumentácie, nielen na projekt stavby - pôdorysy, rezy a geometrické plány. Veľmi dôležitý je aj skutočný návrh a meranie inžinierskych sietí, ale aj vnútorných rozvodov energií, plynu, vody a kanalizácie. Presná archivácia kompletných projektov a dokumentov zabráni mnohým problémom, ktoré môžu nastať o mnoho rokov.